Afhankelijk van de dienstverlening van het betreffende lid van de Cerfontaine groep zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

  • Loonwerk- en grondverzet: de Algemene voorwaarden Cumula (gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland onder nummer 95/2013);
  • Exceptioneel vervoer: AVET (gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam);
  • Vervoer met aflevering van losgestorte goederen: de KIPON Algemene Voorwaarden voor Kippervervoer en aanvullende werkzaamheden (gedeponeerd onder nummer 17195565 van de KVK Eindhoven);
  • Binnenlands vervoer: AVC 2002;
  • Grensoverschrijdend wegvervoer: C.M.R.-verdrag.

 

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

In aanvulling op de voormelde toepasselijke algemene voorwaarden geldt het volgende:

  • De laatst gedeponeerde versies van bovengenoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing.
  • Reclames schriftelijk binnen 8 dagen. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Na het verstrijken van de vervaldatum is debiteur in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is. Debiteur is dan, de incassokosten van 15% met een minimum van € 150,00 verschuldigd, alsmede contractuele rente van 1,25% per maand, zijnde 15% per jaar direct na het verstrijken van de betaaltermijn op uw factuur.
  • Voor alle openstaande vorderingen van de debiteur (dan wel de groep waartoe de debiteur behoort) heeft het lid van de Cerfontaine groep een retentierecht op alle aan haar ter transport/vervoer aangeboden zaken.
  • Behoudens opzet of grove schuld van een lid van de Cerfontaine groep is deze in geen geval aansprakelijk voor enige schade. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het betreffende lid van de Cerfontaine groep gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico. Indien geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.